ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Én Szántó Péter (an.: Máji Ildikó, sz.: 1973. szeptember 28., 3900 Szerencs, Dózsa Gy. út 28.) abból a célból, hogy volt és szeretett tanárom Balogh Sándor (an.: Rácz Erzsébet, szül.: Miskolc, 1939.08.01., elhunyt: 1999.01.07., volt szerencsi lakos) emléke minél tovább fennmaradjon, emberségének és pedagógiai munkásságának méltó folytatása legyen, az alábbi Alapítványt hozom létre:

Az Alapítvány önálló jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezet, amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, megyei, fővárosi, önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem is támogat.
Az Alapítvány mentes mindenféle ideológiától.
Az Alapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenysége során épít a nyilvánosság, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a támogatók kezdeményezésére, javaslataira.
Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

1./  Az alapítvány elnevezése:

BALOGH Sándor Alapítvány

2./  Az alapítvány székhelye:

3900 Szerencs, Rákóczi út 43.

3./  Az alapítvány célja:

Az emberek nevelése és oktatása, képességeik fejlesztése, ismeretterjesztés. A hátrányos helyzetben lévő beteg, szociálisan vagy önhibájukon kívül rászoruló diákok tanulmányainak, megélhetésének segítése (ösztöndíjjal), a tudományos tevékenység, kutatás, kulturális tevékenység segítése, kulturális csoportok, művészetek és művészeti tevékenység támogatása, műalkotások megvétele, kiállítások szervezése, a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. A hátrányos helyzetű csoportok életesélyeinek javítása, szociális tevékenység, családsegítés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység támogatása.
Az Alapítvány céljai megfelelnek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c./ 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11. pontjában foglaltaknak.

4./ Az alapítvány vagyona és gazdálkodása:

Az alapítványt az alábbi természetes személy hozta létre:

Szántó Péter
an.: Máji Ildikó
szül.: 1973. 09. 28.
3900 Szerencs, Dózsa Gy. út 28.

Az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyon mértéke 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint.
Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival egyetért és azt anyagi, vagy bármely más módon támogatni kívánja.

Az alapítvány részére külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság részéről devizában is történhet befizetés. Ennek megfelelően az alapítvány külön devizaszámlát nyit és a devizában történő befizetéseket és annak kamatait, illetve hozadékát devizában vagy forintban az alapítványi céloknak megfelelően használhatja fel.
A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítve kell nyilvántartani.
A Ptk. 29.§. (3) bekezdése értelmében a bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges. Az Alapítvány bankszámlája felett az alábbi két személy jogosult rendelkezni: Balogh Sándorné (l.n.: Geskó Mária) Kuratórium elnöke és Fincziczki Zsuzsanna a Kuratórium titkára.

Az alapítvány bevételei:

 1. az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól, közhasznú célra vagy a működési költségek fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
 2. a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
 3. az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
 4. a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
 5. egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,
 6. a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

Az alapítvány költségei:

 1. a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
 2. az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
 3. a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
 4. a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek,
 5. költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

A beszámolási szabályok:

Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági „Jelentést” készíteni.
A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

 • a számviteli beszámolót,
 • a költségvetési támogatás felhasználását,
 • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
 • a cél szerinti juttatások kimutatását,
 • a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
 • a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót,
 • a közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

Az alapítvány nyilvántartásaira, könyvvezetésére és gazdálkodásának egyéb szabályaira a Számviteli törvény, az alapítvány gazdálkodásáról szóló jogszabályok, a Közhasznú szervezetekről szóló törvény és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A közhasznúsággal kapcsolatos egyéb feladatok:

A Kuratórium elnöke a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 7. § (2.) alapján köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

A Kuratórium elnöke a döntéseket követően nyolc napon belül köteles az érintettekkel a Kuratórium döntését írásban közölni és a döntéseket az ülést követően megjelenő Dobraverő regionális lapban nyilvánosságra hozni.

A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést a Kuratórium elnökénél kell kezdeményezni, aki a kezdeményezés után három munkanapon belül köteles lehetővé tenni az iratokba való betekintést.
A kuratórium a szolgáltatásainak igénybevételét amennyiben azt pályázat útján kívánja nyújtani, akkor ezt a Dobraverő regionális lapban közzé kell tenni.
Közhasznú szervezet szolgáltatásainak igénybevételét a Kuratórium elnökénél kell kezdeményezni, aki biztosítja a szolgáltatás igénybevételét a Kuratórium döntésének megfelelően.
A közhasznú szervezet működéséről, valamint beszámolói közlésének nyilvánosságra hozataláról a Kuratórium döntését követően megjelenő Dobraverő regionális lapban a Kuratórium elnökének kell gondoskodni.

A kuratórium az Alapítvány előző évről szóló éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését az adott évet követő naptári év első kuratóriumi ülésén fogadja el és hagyja jóvá kétharmados szótöbbséggel
A beszámolót és a közhasznúsági jelentést a kuratórium elnöke terjeszti elő a kuratórium ülésén.

Az alapítvány szerve:  a Kuratórium

Az alapítvány legfőbb szerve a Kuratórium. A Kuratórium tagjait, elnökét és titkárát az alapító kéri fel, illetve hívhatja vissza.
Az alapítvány képviselője a Kuratórium elnöke.
A Kuratórium létszáma:  3 fő

A Kuratórium elnöke: -     Balogh Sándor 
Lakhely:                       3903 Bekecs, Igazság út 44. 
An.:                             Geskó Mária
Szül.:                           1962.11.01.

 

A Kuratórium titkára:     -     Fincziczki Zsuzsanna
Lakhely:                      3903 Bekecs, Lőtér út 10. 
A.n.:                           Csonka Mária
Szül.:                          1974. 05. 14.

 

A Kuratórium tagja:      -       Szerbin Lászlóné l.n.: Kiss Éva
Lakhely:                      3900 Szerencs, Arany J. u. 1.
An.:                             Eperjesi Erzsébet
Szül.:                           1953. 07. 13.

(Az elfogadó nyilatkozatok mellékelve.)

A Kuratórium tagjainak, elnökének és titkárának a megbízatása 5 évi időtartamra szól, amely megbízatás több alkalommal is meghosszabbítható.

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.
Az üléseket a Kuratórium elnöke (akadályoztatása esetén a titkár) hívja össze. Az összehívás írásbeli meghívóval történik, a meghívókat az ülések előtt legalább 5 nappal ki kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét és napirendi pontjait.

A napirendi pontokat a Kuratórium az ülésein egyhangú határozattal megváltoztathatja és új napirendi pont tárgyalását is napirendre tűzheti.

A Kuratórium ülései nyilvánosak, azokon a tagokon kívül bárki részt vehet. A Kuratórium tagjait szavazati jog, míg a többi résztvevőt javaslattételi és véleményalkotási jog illeti meg. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a legalább jelen van. A Kuratórium a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden Kuratóriumi tagnak egy szavazata van.

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685.§. b./ pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A Kuratórium üléseiről, határozatairól jegyzőkönyvet kell felvenni, a határozatokat be kell jegyezni a határozatok könyvébe.
A határozatok könyvét a Kuratórium tagjai, a csatlakozó, alapító vagy bármely más személy megtekintheti.

A Kuratórium üléseiről készült jegyzőkönyveket az elnök és a titkár írja alá, távollétük esetén az aláíró kuratóriumi tag személyéről a Kuratórium dönt.

A Kuratórium tagjainak, elnökének és titkárának díjazás nem jár, azonban a tagság, illetve a tisztség ellátásával kapcsolatos költségek megtérítése az alapítványi vagyon terhére őket megilleti.

A Kuratórium fontosabb hatáskörei:

 • gondoskodik az alapítvány által kitűzött célok megvalósításáról,
 • dönt az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatáról,
 • jóváhagyja az alapítvány éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést.
 • beszámol az alapítónak az alapítvány tevékenységéről,
 • gondoskodik az alapítványi vagyon lehetőség szerinti gyarapításáról, biztosítja annak leggondosabb kezelését.

Az Alapítvány éves beszámolóját az Elnök terjeszti a Kuratórium elé. A Kuratórium Elnöke a jóváhagyott közhasznúsági jelentést a Dobraverő regionális lapban köteles közzé tenni, azaz nyilvánosságra hozni.

A kurátor megbízatása megszűnik, ha: 
- írásbeli nyilatkozattal lemond
- halálával, valamint 
- az alapítói jogokat gyakorló személyek az alábbi megjelölt feltétel fennállása esetén a kijelölést visszavonják

Az alapítói jogokat gyakorló személyek a kurátor kijelölését abban az esetben vonhatják vissza,ha az alapítvány célját veszélyeztető tevékenység abbahagyására irányuló írásbeli felszólítás sikertelensége után az általuk előterjesztett kereset alapján a bíróság megállapítja, hogy a kurátor – alapítói jogokat gyakorló személyek által kifogásolt – tevékenysége az alapítvány célját veszélyeztet.

Összeférhetetlenségi szabályok:

Az alapítvány kuratóriumi tagjai, valamint az alapítvány felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozói nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.
Az alapítvány bármely szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:

 • Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül.

-    Bármi más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként   
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatási 
keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli  
szolgáltatás,

 • illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
 • A közeli hozzátartozók alatt a PTK. 685. § b./ pont alatt felsorolt személyeket kell érteni.
 • A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozást nem egyenlítette ki.
 • A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

5./ Az alapítvány megszűnése:

Ha az alapítvány, illetve a közhasznú szervezeteket megillető jogállása megszűnik, a megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. Az Alapítvány megszűnésekor álló vagyont felhasználásáról kizárólag az alapító az Alapító Okiratban – ennek hiányában pedig a bíróság -jogosult rendelkezni.

6./ Egyéb rendelkezések:

Amennyiben a jövőben az Alapítványnál felügyelő szerv vagy könyvvizsgáló lesz, akkor nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a vezető szerv elnöke vagy tagja, a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerint juttatást.

Az alapítvány a közhasznú szervezeteket megillető jogállását a Bíróság nyilvántartásba vételével szerzi meg.

Szerencs, 2010. szeptember 15.

 

………………………………
Szántó Péter 
Alapító

 

Ellenjegyzem: 
Dr. Ajzner István 
Ügyvéd